ARBOR-- [美]阿尔贡沸腾式反应堆试验

英文缩写: 
ARBOR
中文全称: 
[美]阿尔贡沸腾式反应堆试验
英文全称: 
Argonne Boiling Reactor Experiment
点击查看详细解释

ARBOR 相关缩写推荐